/
တြဲဖက္မသံုးစြဲသင့္သည္မ်ား/အိပ္ေဆးမ်ား

အိပ္ေဆးမ်ား

Sedatives & Hypnotics (အိပ္ေဆးမ်ား)

        ဥပမာ    1.       Eszopiclone

                   2.       Zolpidem

        စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ေ၀ဒနာတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အိပ္ေပ်ာ္ရန္ ခက္ခဲေနသူမ်ားအတြက္ အိပ္ေဆးေတြကို အသံုးျပဳပါတယ္။

        အိပ္ေဆးေတြက ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္းကို ေႏွးသြားေစၿပီး အိပ္ခ်င္စိတ္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးနဲ႔ အျခားေဆး၀ါးမ်ား အသံုးျပဳသူေတြအေနနဲ႔ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားမွသာ အိပ္ေဆးေတြ ကို ေသာက္သံုးရပါမယ္။

ဓာတ္ျပဳ ျခင္း