/
အေရးေပၚကုသနည္းမ်ား/မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္း

မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္း

မေတာ္တဆထိခိုက္ျခင္းအတြက္ ေရွးဦးကုသမႈ

၁။     ေသြးတိတ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

-        လူနာကိုမကိုင္တြယ္မီလက္ကိုဆပ္ျပာႏွင့္စင္ၾကယ္စြာေဆးပါ။

-        လူနာကိုလဲေလ်ာင္းထားပါ။ အကယ္၍ ဦးေခါင္း၊ လည္ပင္း၊ ေက်ာ ဒါမွမဟုတ္ ေျခေထာက္မွာဒဏ္ရာ ရေနပါက ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမျပဳပါႏွင့္၊ ဒဏ္ရာရတဲ့ေနရာကို ျမႇင့္ေပးထားပါ။ ေသြးထြက္တဲ့ေနရာကို သန္႔ရွင္းေသာ အ၀တ္စႏွင့္ 15 မိနစ္ခန္႔ဖိအားေပးထားပါ။

-        ဒဏ္ရာအတြင္းမွာမွန္ကြဲစ၊ ၀ါးစကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းတစ္ခုရွိေနပါက ဒဏ္ရာပတ္ပတ္လည္ကိုသာဖိေပးပါ။ ဒဏ္ရာမွ ေသြးစိမ့္ထြက္ေနရင္ ေနာက္ထပ္အ၀တ္စတစ္ခုနဲ႔ ဖံုးေပးထားပါ။