/
အေရးေပၚကုသနည္းမ်ား/အပူရွပ္ျခင္း

အပူရွပ္ျခင္း

အပူရွပ္ျခင္းအတြက္ ေရွးဦးကုသမႈ (Heatstroke)

၁။     ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက လူနာကို ေဆး႐ံုသို႔အျမန္ေခၚေဆာင္သြားပါ။

-      ကိုယ္အပူခ်ိန္ 103ºF အထက္ရွိျခင္း

-      ေသြးခုန္ႏႈန္းျမန္ျခင္း

-      ေခၽြးထြက္နည္းျခင္း

-      သတိလစ္ျခင္း

-      တက္ျခင္း

-      အေရျပားပူေႏြးနီရဲၿပီး ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း

 

၂။     ကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အျမန္ဆံုးႀကိဳးစားပါ။