/
services/ပါရမီ-ေဆး႐ံု

ပါရမီ ေဆး႐ံု

         ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံကို 2010 ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွစတင္၍ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးေဆးရုံအေနျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး 2011 ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ အသက္အရြယ္မေရြး၊ ေရာဂါမေရြး၊ အေထြေထြက်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို 24 နာရီ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံသည္ က်ယ္၀န္းေသာေျမဧရိယာအတြင္းရွိ 12 ထပ္ပါ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အဦးျဖစ္ၿပီး အတြင္းလူနာ 68 ေယာက္ခန႔္ တက္ေရာက္ႏိုင္ကာ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္းေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈေပးသည့္ဌာနတို႔ထားရွိၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္လည္း အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

        "အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးႏိုင္ရန္" ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ေစတနာေမတၱာ အျပည့္ထားကာ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အသက္အရြယ္မေရြး၊ ေရာဂါမေရြးကုသေပးမႈတြင္ ထိပ္တန္းမွဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေဆးရုံျဖစ္ရန္အတြက္ အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းကာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေဆးကုသမႈနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ လူနာမ်ားကုသမႈခံယူႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္တည္ေနေသာေဆးရုံျဖစ္ပါသည္။

 

 

ပါရမီေဆး႐ံု၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

I. ေရာဂါရွာေဖြျခင္း

A. ပံုရိပ္ေဖာ္ဌာန

1. Digital X ray (ပံုမွန္ X-ray ထက္တိက်ျပတ္သားေသာဒစ္ဂ်ယ္တယ္ဓာတ္မွန္)

2. Ultrasonography (တယ္လီဗီးရွင္းဓာတ္မွန္)

3. 4D Ultrasound (ေလးဖက္ျမင္ပံုရိပ္ေဖာ္စက္ခန္း)

4. 2D Colour Doppler Echocardiogram (ႏွလံုးေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ Echocardiogram)

5. Magnetic Resonance Imaging(MRI)(24hours)(လွ်ပ္စစ္သံလိုက္ဓာတ္မွန္)

6. 160 Slice CT Scan-Toshiba Prime AquilionMultislice Helical Scanner(24hours) ျဖင့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။ 

 

B. 24 နာရီဓာတ္ခြဲခန္း

1. Clinical Chemistry 

        Clinical Chemistry (သို႔) Chemical Pathology စမ္းသပ္မႈဆိုသည္မွာ ခႏၶာကိုယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တြင္ မူမမွန္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းစမ္းသပ္နည္းမ်ားသည္ ေရာဂါရွာေဖြျခင္း၊ ကုသျခင္းမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ပါ၀င္သည္။ 

2. Haematology

        Haematology ဆိုသည္မွာ ေသြးႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာေသာ သိပၸံပညာရပ္ျဖစ္ၿပီး ေသြးေရာဂါမ်ား ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

3. Immunology

        Clinical immunology သည္ ကိုယ္ခံအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါမ်ားကိုေလ့လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

4. Microbiology 

        သာမန္မ်က္စိျဖင့္မျမင္ႏိုင္သည့္ ေရာဂါပိုးမႊားေတြကို အဏုၾကည့္မွန္ေျပာင္းသံုးကာ ေရာဂါပိုးအမ်ိဳးအစားကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ၿပီး ကုသမႈေပးပါသည္။

5. Histopathology

        ခႏၶာကိုယ္တြင္မူမမွန္အက်ိတ္၊ အဖုမ်ားေတြ႔ရွိက အသားစယူစစ္ေဆးရာတြင္ အသားစနမူနာမ်ားကို Histopathology Section သို႔ပို႔ၿပီး စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္ Biopsies ကိုမဆို လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါသည္။  

 

II.ကေလးငယ္မ်ားအား ကုသျခင္း

1. အေထြေထြကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာန

        အေထြေထြကေလးက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဌာနတြင္ ကေလးအေရးေပၚကုသမႈဌာန၊ ကေလးျပင္ပလူနာဌာန၊ ကေလးအတြင္းလူနာဌာနတို႔ထားရွိကာ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ကေလးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

2. ကေလးဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာဆိုင္ရာဌာန

        ကေလးမ်ားအတြက္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာကုသမႈကို ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးေသာစင္တာျဖစ္ၿပီး ကေလးမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားေသာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရုံေၾကာဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈေရာဂါကို ကေလးဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာအထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ကုသမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးစား ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

3. ကေလးႏွလံုးေရာဂါကုဌာန

        ေမြးရာပါကေလးႏွလံုးေရာဂါအျပင္ ကေလးမ်ားတြင္ခံစားရေသာ ႏွလံုးေရာဂါအမ်ဳးိမ်ဳိးအား ေရာဂါရွာေဖြ ကုသေပးျခင္းကို ကေလးႏွလံုးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

4. ကေလးေက်ာက္ကပ္ေရာဂါကုဌာန

        နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ေက်ာက္ကပ္ဆိုင္ရာေရာဂါအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္၍ ေရာဂါ အေျခအေနအေပၚမူတည္ၿပီး ကေလးေက်ာက္ကပ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားက ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

5. ကေလးအ၀လြန္ျခင္းဆိုင္ရာကုသမႈဌာန

        ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အ၀လြန္ျခင္းျပႆနာသည္ ပိုမိုတိုးပြားမ်ားျပားလာၿပီး အ၀လြန္သူမ်ားထဲတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးခ်ိန္မွ အ၀လြန္သူမ်ားဒုနဲ႔ေဒးရွိသလို ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀တြင္ပင္ အ၀လြန္ေနသူမ်ားလည္း အေျမာက္အမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံရွိ ObesityClinic တြင္ ထိုကဲ့သို႔အ၀လြန္သူမ်ားကို မည္သို႔ေနထိုင္ရမည္၊ မည္သို႔စားေသာက္ရမည္ စသည့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အဓိကက်သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာအေသးစိတ္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုသမႈေပးေနေသာပါရဂူ၊ ကၽြမ္းက်င္ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားမွ လိုအပ္သည့္အၾကံဉာဏ္မ်ားေပး၍ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

6. ကေလးအေထြေထြခြဲစိတ္ကုသမႈဌာန

        ကေလးငယ္တြင္ ခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည့္ေရာဂါမ်ားကို ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံရွိ ကေလးအေထြေထြခြဲစိတ္ကုသမႈဌာနတြင္ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကို အေတြ႔အၾကဳံရင့္သန္ေသာ ကေလးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္မ်ားကိုယ္တိုင္ ကုသေပးေနသည့္အျပင္ ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳဆရာမမ်ားက အထူးဂရုစိုက္ျပဳစုေပးလ်က္ရွိပါသည္။

7. ကေလးပန္းနာရင္ၾကပ္ကုဌာန

        ကေလးပန္းနာရင္ၾကပ္ကုဌာနတြင္ ပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါရွိသူ ကေလးလူနာမ်ားအား ခံစားရသည့္ေရာဂါအေျခအေန ျပင္းထန္ႏႈန္းေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

8. ကေလးေသြးဌာန

          ေသြးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းမွ ကုသမႈေပးျခင္းထိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

9. ေမြးကင္းစကေလးဌာန

          ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၊ ေသြးစစ္ေဆးမႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

         

III. သားဖြားမီးယပ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအားကုသျခင္း

        Preconception health screening (ကိုယ္၀န္ေဆာင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း)၊ Antenatal care (မီးမဖြားမီျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း)၊ Intrapartum care (ကေလးေမြးဖြားခ်ိန္ အတြင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း)၊ Postnatal care (ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း) စသည့္ သားဖြားမီးယပ္ဆိုင္ရာ ျပဳစုကုသမႈမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ -

- အေရးေပၚအေထြေထြသားဖြားမီးယပ္ကုသမႈအတြက္ 24 နာရီအျပည့္ ကုသမႈေပးျခင္း
- အမ်ဳိးသမီး မ်ဳိးပြားအဂၤါအစိတ္အပိုင္းေရာဂါမ်ား၊ ရင္သားကင္ဆာအတြက္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္း
- အျဖစ္မ်ားေသာအမ်ဳိးသမီးေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ရာသီမမွန္ျခင္း၊ ေသြးထိမ္ျခင္း၊ ေသြးဆံုးျခင္း၊ သားအိမ္အတြင္းေျမႇးေနရာ လြဲျခင္း၊ ၀မ္းဗိုက္ႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းအတြင္းရွိ အက်ိတ္အဖုမ်ား၊ သားအိမ္အသားလံုးတည္ျခင္း၊ သားဥအိမ္ အရည္အိတ္တည္ျခင္း၊ ဆီးအိတ္ကၽြံျခင္းႏွင့္ ဆီးႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားအား ကုသေပးျခင္း
- ကိုယ္၀န္အေစာပိုင္းကာလတြင္ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ သားေလွ်ာျခင္း၊ သားအိမ္ ျပင္ပသေႏၶတည္ျခင္း၊ gestational trophoblastic disease ကို ကုသေပးျခင္းတို႔ကိုလည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

        သဘာ၀အတိုင္း ကေလးမီးဖြားလိုသူမ်ားအတြက္လည္း နာက်င္မႈကင္းသည့္ ကေလးေမြးဖြားမႈ (Painless Labour Package) ျဖင့္ နာက်င္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ခါးေအာက္ပိုင္း ထုံရန္ေက်ာေအာက္ဘက္၌ ထံုးေဆထိုးၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာေမြးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

IV. ခြဲစိတ္ကုသျခင္း

        အေထြေထြခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားအျပင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံလုပ္ (High Definition) ကင္မရာတပ္ဆင္ထားသည့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါၾကည့္မွန္ေျပာင္း (Storz Laparoscopes) အသံုးျပဳၿပီး Minimal Invasive Surgery မ်ားကို လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

        ပါရမီေဆး႐ံုတြင္ ပစၥည္းကိရိယာစံုလင္စြာပါရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ခြဲစိတ္ခန္းနွစ္ခန္းရွိပါသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေခတ္မီပစၥည္းကိရိယာမ်ားျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

V. အရုိးအေၾကာအဆစ္ကုသျခင္း

        အ႐ုိးက်ဳိးျခင္းအတြက္ကုသမႈ၊ အ႐ိုးပြျခင္းအတြက္ကုသမႈ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း၊ မသန္စြမ္းျခင္းအတြက္ ကုသမႈတို႔ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

VI. အေၾကာအဆစ္ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးဌာန

          လည္ပင္းက်ီးေပါင္း၊ ခါးက်ီးေပါင္းေရာဂါမ်ားမွအစ ေလျဖတ္ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအထိ ျပန္လည္ သန္စြမ္းေရးဆိုင္ရာ ကုသမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားစံုလင္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

VII. အၾကားအာ႐ံုကုသျခင္း

        Audiology သည္ အၾကားအာရုံခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ၊ နားမၾကားသူမ်ားျပန္ေကာင္းလာေရးအတြက္ ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ျဖစ္ၿပီး အၾကားအာရုံသည္ မည္သို႔မည္ပံုအလုပ္လုပ္သည္၊ ၾကားႏိုင္စြမ္းအား၊ နားေထာင္သည့္အခါ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသလားဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံ၍ ကုသေပးျခင္းျဖစ္ကာ အၾကားဆံုးရႈံးေနသူမ်ားအား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ကုသေပးသည့္နည္းျဖစ္ပါသည္။ 

 

VIII. အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာနွင့္ အိပ္စက္ေနစဥ္ အသက္ရွဴရပ္သည့္ေရာဂါမ်ားအား ကုသျခင္း

        အိပ္ေနစဥ္ အသက္ရွဴရပ္သည့္ေရာဂါ၊ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားအား Polysonogram နည္းပညာသံုး၍ ကုသေပးပါသည္။

 

IX. နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ားအားကုသျခင္း

        နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းကုသမႈတြင္ OPD၊ ခြဲစိတ္ကုသမႈ၊ နားတြင္းႁပြန္လိမ္ ထည့္သြင္းကုသမႈ စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

X. ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္ဌာန (Haemodialysis Centre)

        ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေခတ္မီေနာက္ဆံုးေပၚ ompact R.O System ကို အသံုးျပဳ၍ ပိုးမႊားသန္႔စင္ထားေသာ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္စက္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ ေနာက္ဆံုးေပၚ Nipro Surdial 55 Dialysis Machine ျဖင့္ ဂ်ပန္နည္းပညာကိုအသံုးျပဳလွ်က္ လူနာမ်ားအား အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

 

XI. အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္ 

        အထူးၾကပ္မတ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္သည့္ လူနာမ်ားကုိအရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳမ်ားက အထူးဂရုျပဳေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။

 

XII. အတြင္းလူနာဌာန

          ေဆး႐ံုတက္ေရာက္၍ ကုသမႈခံယူရမည္ဆိုပါက ေအာက္ပါအခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ မိမိတို႔အဆင္ေျပသည့္ အခန္းအမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

1.   Suite Room

2.   Executive Room

3.   Superior Room

4.   Deluxe Room

5.   Elegant Room

6.   Standard Room တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

 

XIII. ျပင္ပလူနာဌာန

      ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံ၏ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္လာေရာက္၍ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈခံယူႏိုင္ေသာ သမားေတာ္ႀကီးမ်ားမွာ -

- အေထြေထြေရာဂါအထူးကု သမားေတာ္ႀကီးမ်ား

- ႏွလံုးႏွင ့္ႏွလံုးေသြးေၾကာဆိုင္ရာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

- ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

- အဆုတ္ႏွင့္ ရင္ေခါင္း အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

- အေထြေထြခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- အရုိးအေၾကာအဆစ္နွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- သားဖြားမီးယပ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- အေထြေထြကေလးအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

- ကေလးႏွလံုးေရာဂါအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

- ကေလးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- ကေလးဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

- ကေလးေသြးႏွင့္ ကင္ဆာအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- ကေလးဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေၾကာအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

- ေမြးကင္းစအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- အၾကားအာရုံအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း၊ အသည္း၊ သည္းေျခလမ္းေၾကာင္း အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- အ၀လြန္ျခင္းဆိုင္ရာအၾကံေပးဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- အစာအာဟာရႏွင့္  မိခင္ႏို႔တိုက္ေကြ်းျခင္းဆိုင္ရာ အတို္င္ပင္ခံပညာရွင္

- ကေလးပန္းနာရင္ၾကပ္ေရာဂါ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- မိသားစုႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ စိတ္က်န္းမာေရးအတိုင္ပင္ခံပညာရွင္မ်ား

- ႏွစ္သိမ့္အၾကံေပးဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- မ်က္ႏွာႏွင့္ ေမးရုိးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- ဓာတ္မွန္ဘက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

- အရုိးအေၾကာအဆစ္ျပန္လည္သန္စြမ္းေရးကုထံုးပညာရွင္မ်ား

- စကားေျပာေလ့က်င့္ေရး ကုထံုးပညာရွင္မ်ားတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ေန႔စဥ္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကုသေပးေနပါသည္။

 

XIV. အိမ္တုိင္ရာေရာက္ေဆးကုသမႈေပးျခင္း

        အိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆးကုသျခင္း၀န္ေဆာင္မႈကိုလည္း မနက္ 8 နာရီမွ ည 7နာရီအထိ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ မိသားစုမ်ားစိတ္ခ်မ္းေျမ့၊ က်န္းမာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ (ညပိုင္းအေရးေပၚ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မွဳ လိုအပ္ပါကလည္း ႏို္င္ငံတကာအဆင့္အေရးေပၚဌာနမွ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ကုသမႈေပးေနပါသည္။)

 

XV. အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ 

          အသက္ကယ္ စက္ကိရိယာမ်ဳိးစံုတပ္ဆင္ထားေသာ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ 24 နာရီ အျပည့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနပါသည္။

 

XVI. MaternityPackage အစီအစဥ္မ်ား

        ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအတြက္ ကေလးေမြးဖြားရန္မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ Package မ်ား၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးလိုသူမ်ားအတြက္ အသက္အရြယ္ႏွင့္ က်ားမအလိုက္ သင့္ေတာ္သည့္ Package မ်ားကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

 

XVII. ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီအေရးေပၚဌာန (International Emergency Room)

          မည့္သည့္ အေရးေပၚအေျခအေနမဆို ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္မ်ား ၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ (24) နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

 ပါရမီအေထြေထြေရာဂါကုေဆးရုံလိပ္စာ

        အမွတ္-60၊ G-1၊ ပါရမီလမ္းသစ္၊ ေခ်ာ္တြင္းကုန္းမွတ္တိုင္အနီး၊ ပါရမီလမ္းမႀကီးေပၚ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။

 

ဖုန္းနံပါတ္

         01-651 674, 01-660 083, 01-657 226, 01-657 228, 01-657 230, 01-657 231, 01-657 227

1)    Hot line                                               -  01-657 228

2)    For Home Health Care Services           -  09-975 401 349, 09-977 909 9996

3)    For Emergency Services                      -  01-657 930

4)    For CT/MRI Services                           -  01-657 229

5)    For Haemodialysis Centre                   -  09-977 909 994, 09-977 909 998

                                                            

 

  • 16.849932183059337
    96.15616253250118
  • Parami Hospital
    Parami Hospital
16
Connection Error to Google Map