/
services/ဗဟိုရ္စည္-ေဆး႐ံု

ဗဟိုရ္စည္ ေဆး႐ံု

         ဗဟုိရ္စည္ေဆး႐ံုကို Pioneer Services International Co.,Ltd မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟိုရ္စည္အိမ္ရာ၀င္း၊ တုိက္အမွတ္ (၁-၆၊ ၃၁-၃၆၊ ၃၇-၃၈) တြင္ (၆) ထပ္ အေဆာက္အဦး (၃) ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားၿပီး ကုတင္ ၁၅၀ ဆန္႔ ေဆး႐ံုျဖစ္ပါသည္။ ပုဂၢလိကက႑တြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ တစ္ခုျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လူနာမ်ားအပါအ၀င္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ေအာင္ျမင္မႈရွိသည့္ ေဆး႐ံုတစ္ခု ျဖစ္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ႀကိဳးစား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

          လူနာမ်ား၏ အဆင္ေျပစိတ္ခ်မ္းသာမႈကိုရရွိေစရန္ႏွင့္ ေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေဆးကုသမႈမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပည့္စံုစြာရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္သာလြန္ေသာ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈကို အျပည့္အ၀ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္လည္း နာမည္ဂုဏ္သတင္းေကာင္းႏွင့္ ရည္တည္ေနႏုိင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “လူသားအားလံုးက်န္းမာေစခ်င္သည္ ဗဟိုစည္” ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ဆရာ၀န္မ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အခ်ိတ္အဆက္ညီညီႏွင့္ မိမိတာ၀န္ကို မိမိေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္၍ လူနာမ်ား၏ က်န္းမာေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ေရွး႐ႈကာ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

ဗဟိုရ္စည္ေဆး႐ံု၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

1. ၂၄ နာရီ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 

(1)    Emergency Care Unit (အေရးေပၚလူနာလက္ခံဌာန)

              အေရးေပၚကုသမႈေပးရမည့္ လူနာမ်ားအား ပစၥည္းကိရိယာစံုလင္စြာျဖင့္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ ကုသမႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

(2)    Inpatient Department (အတြင္းလူနာဌာန)

             လူနာအေနျဖင့္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေျပေဆး၀ါးကုသမႈခံယူႏုိင္ရန္အတြက္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္သူနာျပဳမ်ားသည္ အလွည့္က်ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ျဖင့္ လူနာအားေန႔ေရာညပါ အၿမဲမျပတ္ဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

       ေဆး႐ံုအခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ -

1.   Suite Room

2.   Single Room

3.   Hall Type Economy Room တုိ႔ျဖစ္ၿပီးမိမိတို႔ အဆင္ေျပသည့္ အခန္းအမ်ိဳးအစားကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။

 

(3)    Intensive Care Unit / High Dependency Unit (အထူးၾကပ္မတ္ကုသဌာန)

             အထူးဂ႐ုျပဳေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ လူနာမ်ားကိုအရည္အခ်င္းျပည့္၀၍ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားစြာရွိေသာ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ သူနာျပဳမ်ားသည္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ားစံုလင္စြာျဖင့္ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

(4)    International Standard Laboratory Services (ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီဓာတ္ခြဲခန္း)

 

              ဓာတ္ခြဲခန္းသည္ ေျမညီထပ္တြင္ရွိၿပီးနံနက္ ၈ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အေရးေပၚဓာတ္ခြဲေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စတုတၳအထပ္တြင္ ၂၄ နာရီ အျပည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါသည္။

 

(5)    EXTRACORPOREAL SHOCK-WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)

          (အသံလိႈင္းသံုးဆီးေက်ာက္ေျခစက္)

               ေက်ာက္ကပ္အတြင္းမွာ ေက်ာက္ကိုမခြဲမစိတ္၊ မွန္ေျပာင္းမသံုး၊ ေမ့ေဆးမေပးဘဲေခတ္မီစက္ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပမွ လႈိင္းျဖင့္ ေက်ာက္ေျခေပးပါသည္။

 

(6)    PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY (PCNL)

                ေခတ္မီမွန္ေျပာင္းျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္အတြင္းမွ ေက်ာက္မ်ားကိုေျခေပးပါသည္။

 

(7)    URETEROSCOPIC LITHOTRIPSY (URS)

               ေခတ္မီမွန္ေျပာင္းျဖင့္ ဆီးႁပြန္အတြင္းမွေက်ာက္မ်ားကိုေျခေပးပါသည္။

 

(8)    Ureteroscopic Lithotripsy (LASER)

               ေခတ္မီမွန္ေျပာင္းျဖင့္ဆီးႁပြန္အတြင္းမွ ေက်ာက္မ်ားကိုေလဆာေရာင္ျခည္ျဖင့္ေျခေပးပါသည္။

 

(9)    Operation Theatre Services

         (ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ားျပည့္စံုစြာျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈေပးျခင္း)

               အဓိကကက်ေသာခြဲစိတ္ခန္းေပါင္း ၆ ခန္းရွိၿပီးခြဲစိတ္မႈေပါင္းစံုကိုအရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေခတ္မီစက္ကိရိယာမ်ားစံုလင္စြာျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈေပးေနၿပီး C-ARM (ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကိုအေသးစိတ္သိရွိႏုိင္ရန္ ခ်က္ခ်င္း႐ိုက္ကူးၾကည့္႐ႈႏုိင္ေသာစက္) အပါအ၀င္ ေခတ္မီေရာဂါရွာေဖြေရး စက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရာဂါအေျဖထုတ္ကာခြဲစိတ္ျခင္းေၾကာင့္ တိက်မွန္ကန္ထိေရာက္ေသာ ခြဲစိတ္မႈကိုေပးႏုိင္ပါသည္။

 

(10) Haemodialysis (ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ဌာန)

             အေရးေပၚကုသရန္လိုအပ္သည္မ်ားအတြက္ ၂၄ နာရီအျပည့္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၿပီး သာမန္ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္မည့္ လူနာမ်ားအတြက္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအထိ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကူစက္ပိုးရွိသူလူနာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အခန္းစီစဥ္ေပးထားၿပီး သီးသန္႔စီမံထားေသာစက္ျဖင့္ ကုသမႈေပးေနပါသည္။ ပံုမွန္လာေရာက္ေက်ာက္ကပ္ေသြးသန္႔စင္သူ လူနာမ်ားအတြက္ အထူးႏႈန္းထားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 

(11) Laparoscopic Surgery (ေခတ္မီအေပါက္ေဖာက္အဆင့္ျမင့္ခြဲစိတ္ဌာန)

              နာက်င္မႈအနည္းအက်ဥ္းမွ်သာခံစားရၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္းမိမိတို႔၏ နိစၥဓူ၀ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္ေစရန္ Laparoscopic Surgery နည္းျဖင့္ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

 

(12) ECG (ႏွလံုးစမ္းသပ္စက္ခန္း)

             Holter ECG ျဖင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွလံုးစီးခ်က္မွန္မမွန္ တိုင္းတာႏုိင္ပါသည္။ ႏွလံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဒနာခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ ၂၄ နာရီHolter ECG တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး ႏွလံုးစမ္းသပ္မႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ Holter ECG တပ္ထားစဥ္အတြင္း လူနာအေနျဖင့္ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ခံစားခဲ့ရေသာေရာဂါလကၡဏာမ်ား (ဥပမာ - ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ေမာက်ပ္ျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္း)ႏွင့္ မိမိသြားလာလႈပ္ရွားခဲ့မႈမ်ားကို ဒိုင္ယာရီမွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

 

(13) X-Ray

             ဓာတ္မွန္ဌာနတြင္ တိက်ျပတ္သားေသာအေကာင္းဆံုးပံုရိပ္မ်ားကို ၂၄ နာရီ႐ိုက္ကူးႏုိင္ပါသည္။

 

(14) C-Arm (ခြဲစိတ္ခန္းသံုးအထူးဓာတ္မွန္)

             ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကိုအေသးစိတ္သိရွိႏုိင္ရန္ ခ်က္ခ်င္း႐ိုက္ကူးၾကည့္႐ႈႏုိင္ေသာ စက္ျဖင့္ ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

(15) Ambulance Services (အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္၀န္ေဆာင္မႈ)

            ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီအျပည့္၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိၿပီး လူနာတင္ယာဥ္တြင္ အသက္ကယ္ကိရိယာ အစံုအလင္ပါရွိသည့္အတြက္ အခ်ိန္မီကုသမႈကိုေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ပါသည္။ Medical Team ျဖင့္ ေလဆိပ္အထိလာေရာက္ေခၚယူေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလည္းေပးပါသည္။

 

(16) Reception (ဧည့္ႀကိဳဌာန)

            ေႏြးေထြးပ်ဴငွာလႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆုိမႈမ်ားႏွင့္ အတူလူနာမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ်ကို အေကာင္းမြန္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 

(17) Pharmacy (ေဆးအေရာင္းဌာန)

 

           စစ္မွန္ေသာႏုိင္ငံျခားျဖစ္ေဆး၀ါးမ်ိဳးစံုႏွင့္ ခြဲစိတ္ခန္းသံုးအေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာမ်ားကို သင့္တင့္ေသာေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

(18) 128-slice CT Scanner Optima CT 660 with ASIR

          128-slice CT Scanner Optima CT 660သည္ GE Healthcare company မွ ထုတ္လုပ္ေသာ128-slice CT စက္ျဖစ္ပါသည္။ ၎စက္၏ထူးျခားခ်က္မ်ားအနက္ လူနာမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာအခ်က္မွာ CT ႐ိုက္ရာတြင္ ASiR နည္းပညာကိုအသံုးျပဳထားသည့္အတြက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္သင့္မႈ (Radiation dose) အား ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းအလုိက္ 40% မွ 83% အထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္စြမ္းရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားအား CT ႐ိုက္ရာတြင္လည္း မ်ားစြာအက်ိဳးရွိပါသည္။

 

(19) DEXA SCAN (အ႐ိုးပြတုိင္းတာျခင္း)

         Dexa Scan ကိုအ႐ိုးမ်ား၏ သိပ္သည္းမႈတိုင္းတာရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။ Dexa Scan ႐ိုက္ျခင္းသည္ ရင္ဘတ္ဓာတ္မွန္ (Chest X-ray) ၊ တယ္လီေဗးရွင္းဓတာ္မွန္ (Ultrasound)၊ ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္ (CT Scan) ႐ိုက္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ နာက်င္မႈတစ္စံုတစ္ရာမရွိပါ။ အခ်ိန္အားျဖင့္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔သာ ၾကာပါသည္။ ခါးေနာက္ေက်ာပိုင္းအ႐ိုးမ်ား၊ တင္ပဆံုး႐ိုးမ်ားႏွင့္ လက္ဖ်ံ႐ိုးမ်ားသည္ အ႐ိုးပြေရာဂါရွိပါက က်ိဳးလြယ္ေသာ အ႐ိုးမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Dexa Scan ႐ိုက္ျခင္းျဖင့္ အ႐ိုးသိပ္သည္းဆႏွင့္ အ႐ိုးပြေရာဂါ ရွိ/မရွိ ကုိ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

 

2. အခ်ိန္ပိုင္း၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

 

(1)    Specialist Outpatient Department (ျပင္ပလူနာဌာန)

             ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ျပသရာ၌ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈ ရွိေစရန္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

         ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ လာေရာက္ျပသႏုိင္ေသာဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-   အေထြေထြေရာဂါအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  အဆုတ္ႏွင့္ ရင္ေခါင္းအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  ႏွလံုးေရာဂါအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  အသည္းေရာဂါအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  အစာအိမ္၊ အူလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အသည္းဆုိင္ရာအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  ေသြးေရာဂါေဗဒဆုိင္ရာအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာဆုိင္ရာအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  လည္ပင္းႀကီးႏွင့္ အေထြေထြေရာဂါအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  အဆုတ္ႏွင့္ရင္ေခါင္းခြဲစိတ္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  ႏွလံုးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္ အ႐ိုး၊ အေၾကာ၊ အဆစ္ဆုိင္ရာခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  မ်က္ႏွာ၊ ေမး႐ိုး၊ ခံတြင္းအစားထုိးျပဳျပင္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  ကေလးခြဲစိတ္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  ကေလးႏွလံုးေရာဂါ အထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  ကေလးအထူးကုသမားေတာ္ႀကီးမ်ား

-  သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ေရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

-  အေရျပားဆုိင္ရာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား

 

(2)    ECHO CARDIOGRAM & DOPPLER SCAN (ႏွလံုးအထူးစစ္ေဆးျခင္း)

            ECHO CARDIOGRAM (ႏွလံုးအထူးတယ္လီေဗးရွင္း ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း) ျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာႏွင့္ ဆုိင္ေသာေရာဂါမ်ားရွိ/မရွိသိႏုိင္ၿပီး ႏွလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္မူမမွန္မႈမ်ားကိုမဆုိသိရွိႏုိင္ပါသည္။ DOPPLER SCAN (ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းရွိ/မရွိ scan ဖတ္ျခင္း) မွလည္း တိက်ေသာရလဒ္ကိုရႏိုင္ပါသည္။

 

(3)    Colposcopy Centre (သားအိမ္ေခါင္းၾကည့္မွန္ေျပာင္းျဖင့္ စစ္ေဆးေပးေသာဌာန)

              သားအိမ္ေခါင္းၾကည့္မွန္ေျပာင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရေသာရည္ရြယ္ခ်က္မွာ -

-   သားအိမ္ေခါင္း၏ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာေနရာမ်ားကိုရွာေဖြရန္

-   ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ရန္အတြက္ အသားစယူျခင္းတို႔ကိုအဆင္ေျပစြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္

-   Pap smear ပံုမွန္မဟုတ္သူမ်ားကိုစစ္ေဆးေပးရန္

-   သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ၊ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေသာအသားစ၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါႂကြက္ႏုိ႔ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားသိရွိႏုိင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

(4)    Bahosi Oncology Centere (ကင္ဆာေရာဂါ အထူးကုဌာန)

-   ဗဟိုရ္စည္ေဆး႐ံုရွိBahosi Oncology Centre သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာကင္ဆာကုသမႈစင္တာျဖစ္ပါသည္။

-   ကင္ဆာကုသမႈခံယူေနစဥ္ ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မႈရွိေစရန္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကူညီေပးေနသည့္အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ၀န္မ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကုသမႈပိုင္းမွာေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သည္ကိုေျပာျပကာလူနာ၏ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားတက္လာေစရန္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးေပးပါသည္။

-   အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ေဆး၀ါး၊ ကုသမႈနည္းေတြနဲ႔အတူ ကင္ဆာေရာဂါကို အေကာင္းဆံုးကုသမႈေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။

-   လူနာႏွင့္လူနာမိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈရွိေစရန္ ကုသမႈပိုင္း၌ လိုအပ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရွိေစဖို႔ အၿမဲမျပတ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လ်က္ အထူးဂ႐ုျပဳ ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါသည္။

 

(5)    Bahosi Fertility Centre

              Bahosi Fertility Centre တြင္ ရရွိႏိုင္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

-   အမ်ိဳးသားသုတ္ရည္ကိုအမ်ိဳးသမီးသားအိမ္အတြင္းထည့္သြင္းသေႏၶေအာင္ေစေသာနည္း (IUI)

-   ခႏၶာကိုယ္ျပင္ပ၌မ်ိဳးေအာင္ေစျခင္းနည္းျဖင့္သားသမီးရယူျခင္း (IVF)

-   မမ်ိဳးဥတြင္းသို႔ သုတ္ပိုးတိုက္႐ိုက္ထိုးသြင္းသေႏၶေအာင္ေစေသာနည္း (ICSI)

-   အမ်ိဳးသား၏ ကပ္ပယ္အိတ္အတြင္းရွိအသားစမွ သုတ္ပိုးထုတ္ယူ၍ အမ်ိဳးသမီး၏ မမ်ိဳးဥႏွင့္ သေႏၶေအာင္ေစေသာနည္း (TESE)

-   သေႏၶသားေလာင္းအား Blastocyst အဆင့္တြင္ မိခင္သားအိမ္တြင္း ျပန္လည္ထည့္ေပးျခင္း (Blastocyst Transfer)

-   သုတ္ပိုးေအးခဲသိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ သေႏၶသားေလာင္းမ်ားအားေအးခဲသိမ္းဆည္းျခင္း (Sperm and Embryo Freezing)

 

(6)    Home Medical Service (အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေဆးကုသမႈေပးျခင္း)

               ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႕မွ အသက္ကယ္ပစၥည္းကိရိယာအစံုအလင္ႏွင့္ အတူအိမ္တိုင္ရာေရာက္ ေဆးကုသမႈေပးလ်က္ ရွိၿပီးအေရးေပၚ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ေဆး႐ံုသို႔ အခ်ိန္မီေရာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

 

(7)    Ultrasound Service (တယ္လီေဗးရွင္းဓာတ္မွန္)

             ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ရန္လိုအပ္သူမ်ားအတြက္ Ultrasound service ကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားကိုယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

(8)    OEC Endoscopic Centre (အစာအိမ္အူလမ္းေၾကာင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္ဌာန)

            Upper GI Endoscopy (အစာအိမ္လမ္းေၾကာင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္႐ႈျခင္း)၊ Lower GI Endoscopy (Flexible Sigmoidoscopy& Colonoscopy) (အူမလမ္းေၾကာင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္႐ႈျခင္း)၊ ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreaticography) (သည္းေျခလမ္းေၾကာင္းမွန္ေျပာင္းၾကည့္႐ႈျခင္း) တို႔ျဖင့္ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာေရာဂါမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

 

(9)    Medical Check-up Unit (က်န္းမာေရးေဆးစစ္ဌာန)

 

Medical Check-up Package (အထူးက်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္း)

Program (အစီအစဥ္)

Pre-wedding

Viral Screening

Pre-operative

Pre-employment

(for one Person)

A

B

ခႏၶာကိုယ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္း

Physical Examination & Reporting

 

 

ေသြးဆဲလ္မ်ားအားဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း

Complete Blood Picture

 

ေသြးနီဥ အနည္ထိုင္ႏႈန္းစစ္ေဆးျခင္း

ESR

 

 

 

ေသြးခဲႏႈန္း/ ေသြးတိတ္ႏႈန္းစစ္ေဆးျခင္း

BT & CT

 

 

 

 

ေသြးထဲရွိသၾကားဓာတ္အားတိုင္းတာျခင္း

Blood Sugar Screening

RBS

 

 

 

 

ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္ေဆးျခင္း

Kidney Function Test

BUN/ Urea

 

 

 

 

အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး စစ္ေဆးျခင္း (Hepatitis Viral Screening)

HBs Ag

HCV Ab

အသည္းေရာင္အသား၀ါ ဘီဗုိင္းရပ္စ္ပိုး ခုခံႏုိင္အား စစ္ေဆးျခင္း

HBs Ab

 

 

 

 

ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး စစ္ေဆးျခင္း

HIV 1&2 Ab

 

ကာလသားေရာဂါပိုးစစ္ေဆးျခင္း

Syphilis / VDRL

 

ေသြးအုပ္စုစစ္ေဆးျခင္း

Blood Grouping

ABO Grouping

 

 

 

Rh Grouping

 

 

 

ဆီးစစ္ေဆးျခင္း

Urine Exam

 

 

ရင္ဘတ္ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း

Computerized Chest X-ray

 

အီးစီဂ်ီစစ္ေဆးျခင္း

ECG

 

 

ေမြးရာပါေသြးနီဥကြဲေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း

Thalassaemia

Hb Electrophoresis

 

 

 

 

တစ္ခုခ်င္းက်သင့္ေငြေပါင္း Standard Price

97000

35000

77600

80000

69500

(အထူးႏႈန္း) အတြဲလိုက္က်သင့္ေငြေပါင္း Package Price/ Special Price

82000

29000

54000

68000

59000

 

Medical Check-up Package (အထူးက်န္းမာေရးေဆးစစ္ျခင္း)

Program (အစီအစဥ္)

Age (အသက္အပိုင္းအျခား)

Cancer Screening

Silver

Gold

Diamond

Male

Female

Male

Female

14-30

30-45

45 up

ခႏၶာကိုယ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္း

Physical Examination & Reporting

 

 

မ်က္စိစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း

(မ်က္စိပါ၀ါစစ္ေဆးျခင္းမပါ၀င္ပါ)

Eye Exam Screening

 

 

 

နားအၾကားအာ႐ံုစစ္ေဆးျခင္း

Hearing Screening

 

 

 

ေသြးဆဲလ္မ်ားအားဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း

Complete Blood Picture

 

 

ေသြးထဲရွိသၾကားဓာတ္အား တုိင္းတာျခင္း

Blood Sugar Screening

FBS

 

 

HbA1C

 

 

 

 

အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္ေဆးျခင္း

Liver Function Test

SGPT

 

 

SGOT

 

 

Alkaline Phosphatase

 

 

 

GGT

 

 

 

 

Bilirubin (Total Bilirubin)

 

 

 

 

T & DP (Albumin, Globulin)

 

 

 

 

ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္ေဆးျခင္း

Kidney Function Test

BUN/ Urea

 

 

Creatinine

 

 

 

လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း

Thyroid Screening

TSH

 

 

 

 

T4

 

 

 

 

ေဂါက္/ ဒူလာေရာဂါ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း

Uric Acid

 

 

ေသြးထဲရွိ အဆီဓာတ္တိုင္းတာျခင္း

Lipid Profile

Cholesterol

 

 

Triglyceride

 

 

 

HDL

 

 

 

LDL

 

 

 

VLDL

 

 

 

C/H Ratio

 

 

 

အသည္းကင္ဆာဇီ၀အမွတ္အသား တုိင္းတာျခင္း

AFP

 

 

အူလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာဇီ၀အမွတ္အသား တုိင္းတာျခင္း

CEA

 

 

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာဇီ၀အမွတ္အသား တိုင္းတာျခင္း

Total PSA, Free PSA

 

 

 

 

ပန္ကရိယ/အူမႀကီးကင္ဆာ ဇီ၀အမွတ္အသား

CA 19-9

 

 

 

 

ရင္သားကင္ဆာ ဇီ၀အမွတ္အသား

CA 15-3

 

 

 

 

 

သားဥအိမ္ကင္ဆာ ဇီ၀အမွတ္အသား

CA 125

 

 

 

 

 

ဆီးစစ္ေဆးျခင္း

Urine Exam

 

 

၀မ္းစစ္ေဆးျခင္း

Stool Exam

 

 

 

 

ရင္ဘတ္ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း

Computerized Chest X-ray

 

 

အီးစီဂ်ီစစ္ေဆးျခင္း

ECG

 

 

၀မ္းဗိုက္တခုလံုးအားအသံလႈိင္းသံုးေရာဂါ ရွာေဖြျခင္း

Ultrasound Whole Abdomen

 

 

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအသားစ စစ္ေဆးျခင္း (Cervix Screening)

Thin prep pap smear test

 

 

 

 

 

တစ္ခုခ်င္းက်သင့္ေငြေပါင္း Standard Price

82200

87200

74200

94600

201300

170800

(အထူးႏႈန္း) အတြဲလိုက္က်သင့္ေငြေပါင္း Package Price / Special Price

73000

78000

66000

81000

169000

142000

 

Medical Check-up Package For Foreigner

Program (အစီအစဥ္)

Pre-Wedding

Viral Screening

Pre-operative

Pre-employment

(for one person)

A

B

ခႏၶာကိုယ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္း

Physical Examination & Reporting

 

 

ေသြးဆဲလ္မ်ားအားဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း

Complete Blood Picture

 

ေသြးနီဥ အနည္ထိုင္ႏႈန္းစစ္ေဆးျခင္း

ESR

 

 

 

ေသြးခဲႏႈန္း/ေသြးတိတ္ႏႈန္း စစ္ေဆးျခင္း

BT & CT

 

 

 

 

ေသြးထဲရွိသၾကားဓာတ္အားတုိင္းတာျခင္း

Blood Sugar Screening

RBS

 

 

 

 

ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္ေဆးျခင္း

Kidney Function Test

BUN / Urea

 

 

 

 

အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီဗုိင္းရပ္စ္ပိုး စစ္ေဆးျခင္း (Hepatitis Viral Screening)

HBs Ag

HCV Ab

အသည္းေရာင္အသား၀ါဘီဗုိင္းရပ္စ္ပိုး ခုခံႏုိင္အား စစ္ေဆးျခင္း

HBs Ab

 

 

 

 

ခုခံအားက်ဆင္းမႈ ဗုိင္းရပ္စ္ပိုး စစ္ေဆးျခင္း

HIV 1&2 Ab

 

ကာလသားေရာဂါပိုးစစ္ေဆးျခင္း

Syphilis / VDRL

 

ေသြးအုပ္စုစစ္ေဆးျခင္း

Blood Grouping

ABO Grouping

 

 

 

Rh Grouping

 

 

 

ဆီးစစ္ေဆးျခင္း

Urine Exam

 

 

ရင္ဘတ္ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း

Computerized Chest X-ray

 

အီးစီဂ်ီစစ္ေဆးျခင္း

ECG

 

 

ေမြးရာပါေသြးနီဥကြဲေရာဂါစစ္ေဆးျခင္း

Thalassaemia

Hb Electrophoresis

 

 

 

 

တစ္ခုခ်င္းက်သင့္ေငြေပါင္း Standard Price

97000

35000

77600

80000

69500

(အထူးႏႈန္း) အတြဲလိုက္က်သင့္ေငြေပါင္း Package Price/ Special Price

82000

29000

54000

68000

59000

 

Medical Check-up Package For Foreigner

Program (အစီအစဥ္)

Age (အသက္အပိုင္းအျခား)

Cancer Screening

Silver

Gold

Diamond

Male

Female

Male

Female

 

 

 

14-30

30-45

45 up

ခႏၶာကိုယ္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ စစ္ေဆးမႈမွတ္တမ္း

Physical Examination & Reporting

 

 

မ်က္စိစမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း

(မ်က္စိပါ၀ါစစ္ေဆးျခင္းမပါ၀င္ပါ)

Eye Exam Screening

 

 

 

နားအၾကားအာ႐ံုစစ္ေဆးျခင္း

Hearing Screening

 

 

 

ေသြးဆဲလ္မ်ားအားဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း

Complete Blood Picture

 

 

ေသြးထဲရွိသၾကားဓာတ္အားတုိင္းတာျခင္း

Blood Sugar Screening

FBS

 

 

HbA1C

 

 

 

 

အသည္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္ေဆးျခင္း

Liver Function Test

SGPT

 

 

SGOT

 

 

Alkaline Phosphatase

 

 

 

GGT

 

 

 

 

Bilirubin (Total Bilirubin)

 

 

 

 

T & DP (Albumin, Globulin)

 

 

 

 

ေက်ာက္ကပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္စစ္ေဆးျခင္း

Kidney Function Test

BUN / Urea

 

 

Creatinine

 

 

 

လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း

Thyroid Screening

TSH

 

 

 

 

T4

 

 

 

 

ေဂါက္/ ဒူလာေရာဂါ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း

Uri Acid

 

 

ေသြးထဲရွိအဆီဓာတ္တုိင္းတာျခင္း

Lipid Profile

Cholesterol

 

 

Triglyceride

 

 

 

HDL

 

 

 

LDL

 

 

 

VLDL

 

 

 

C/H Ratio

 

 

 

အသည္းကင္ဆာဇီ၀အမွတ္အသား တုိင္းတာျခင္း

AFP

 

 

အူလမ္းေၾကာင္းကင္ဆာဇီ၀အမွတ္အသား တိုင္းတာျခင္း

CEA

 

 

ဆီးက်ိတ္ကင္ဆာဇီ၀အမွတ္အသား တိုင္းတာျခင္း

Total PSA, Free PSA

 

 

 

 

ပန္ကရိယာ/ အူမႀကီးကင္ဆာ ဇီ၀အမွတ္အသား

CA 19-9

 

 

 

 

ရင္သားကင္ဆာ ဇီ၀အမွတ္အသား

CA 15-3

 

 

 

 

 

သားဥအိမ္ကင္ဆာ ဇီ၀အမွတ္အသား

CA 125

 

 

 

 

 

ဆီးစစ္ေဆးျခင္း

Urine Exam

 

 

၀မ္းစစ္ေဆးျခင္း

Stool Exam

 

 

 

 

ရင္ဘတ္ကြန္ပ်ဴတာဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း

Computerized Chest X-ray

 

 

အီးစီဂ်ီစစ္ေဆးျခင္း

ECG

 

 

၀မ္းဗုိက္တခုလံုးအား အသံလႈိင္းသံုးေရာဂါ ရွာေဖြျခင္း

Ultrasound Whole Abdomen

 

 

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအသားစ စစ္ေဆးျခင္း (Cervix Screening)

Thin prep pap smear test

 

 

 

 

 

တစ္ခုခ်င္းက်သင့္ေငြေပါင္း Standard Price

82200

87200

107950

128350

235050

204550

(အထူးႏႈန္း) အတြဲလိုက္က်သင့္ေငြေပါင္း Package Price / Special Price

73000

78000

97000

112000

200000

174000

 

  သတိျပဳရန္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္ (For Preparation)

1.Viral Screening Package and Pre-operative Package မ်ားအတြက္ (၂၄) နာရီ ပတ္လံုး ပိတ္ရက္မရွိ စစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိၿပီး Viral Screening အေျဖမ်ားကို ၁ နာရီအတြင္းရရွိေအာင္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

2. သင့္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူပါရန္(ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ)

3. ေဆးမစစ္မီအနည္းဆံုး (၈)နာရီႀကိဳတင္၍အစာ/ အရည္မစား/ မေသာက္ရန္

4. ဗဟိုရ္စည္ေဆး႐ံုတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိက်န္းမာေရးစစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္။

5. ဗဟိုရ္စည္ေဆး႐ံုသည္ အထက္ပါေစ်းႏႈန္းမ်ားအား ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခြင့္ ရွိပါသည္။

6. အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ကုမၸဏီမ်ား၊ လုပ္ငန္းစုမ်ားအတြက္ႏွစ္သက္ရာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္၍အထူးႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္စီစဥ္ေပးပါမည္။

 

10.  CME Programs (က်န္းမာေရးပညာစဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးပြားေစေရးအစီအစဥ္မ်ား)

            ေဆးပညာရပ္ဆက္လက္တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားကို (Continuing Medical Education-CME) အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးသကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာတတ္ရန္၊ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အသိပညာျမင့္မားေစရန္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလိုက်င္းပေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

  • 16.77949965631858
    96.13985470169064
  • Bahosi Hospital
    Bahosi Hospital
18
Connection Error to Google Map