/
about-us

About Us

         လူတစ္ေယာက္၏ တစ္သက္တာျဖတ္သန္းမႈ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလုပ္ႏွင့္ဘ၀ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း လူသားတုိင္း သိထားၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ႏွင့္ဘ၀ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အရာတစ္ခုရွိပါသည္။ ထိုအရာသည္ကား က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ လူသားအားလံုးသည္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရးကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရခ်င္မွ ရႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးအသိ၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတႂကြယ္၀လွ်င္ ကာကြယ္၍ရေသာ ေရာဂါမ်ား၏ ေဘးရန္မွ ကာကြယ္ႏုိင္ၿပီး၊ ျဖစ္ၿပီးသားေရာဂါမ်ားကိုလည္း ပိုမဆိုးေအာင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ေစာင့္ေရွာက္သြားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးက႑ကို  တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီအားျဖည့္ႏုိင္ရန္ ရည္သန္ၿပီး Dr Myanmar  က်န္းမာေရး၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

        ႏုိင္ငံအတြင္း အင္တာနက္လိုင္းမ်ားျမန္ဆန္လာမႈေၾကာင့္ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ Social Media မ်ား၊ ဗဟုသုတရစရာႏွင့္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ Website မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ား တစ္ေန႔တျခား တိုးတက္မ်ားျပားလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျပည့္စံုဆံုး ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ က်န္းမာေရး၀က္ဘ္ဆိုက္အျဖစ္ လႊင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ အထူးပင္၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။

        Dr Myanmar  က်န္းမာေရး၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႔လံုးရွိ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ၏ ေဆးခန္းထိုင္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းေနရာမ်ားကို Up to date ေဖာ္ျပေပး ထားေသာ Doctors Directory ၊ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ ထုထည္စံႏႈန္း (BMI) ကို အလြယ္တကူ တြက္ခ်က္ သိရွိႏိုင္ၿပီး ရလဒ္အလိုက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို  ေဖာ္ျပေပးထားေသာ  BMI Calculator ၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ ေနာက္ဆံုးရာသီလာခဲ့စဥ္၏ ပထမဆံုးရက္ (Last Menstrual Period) ကိုသိ႐ံုျဖင့္ ေမြးဖြားမည့္ခန္႔မွန္းရက္ႏွင့္ လက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာ ကိုယ္၀န္ပတ္အလိုက္ သေႏၶသားႏွင့္ မိခင္တို႔၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ေသာ Pregnancy Calculator ၊ ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လံုး႐ွိ ေဆးရံု ၊ ေဆးခန္း ၊ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ၊ ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းမ်ား၊ အေရးေပၚအကူအညီ လိုအပ္လာပါက ဆက္သြယ္ရမည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အစရွိသည့္ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ Data အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္မည့္ Program မ်ား အျပင္္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာသတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဆရာ၀န္မ်ား ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕က ေန႔စဥ္မျပတ္ေရးသားၿပီး အသိပညာမ်ား မွ်ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

♦♦ BMI Calculators ♦♦

 

        ခႏၶာကိုယ္ထုထည္စံႏႈန္း (BMI) ကို သိရွိျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္သည္ ပံုမွန္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ သိႏုိင္ပါသည္။ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း BMI သိလို သူ၏ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (ေပါင္) ႏွင့္ အရပ္အျမင့္ (ေပ ႏွင့္ လက္မ) ကို ႐ိုက္ထည့္ၿပီး တြက္ရန္ဆိုသည့္အကြက္တြင္ Click ႏွိပ္႐ံုျဖင့္ အေျဖထြက္ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျဖ (၄) မ်ိဳးရွိၿပီး Underweight, Normal, Overweight ႏွင့္ Obesity တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ရွိလာေသာအေျဖေပၚမူတည္ၿပီး ေနထုိင္စားေသာက္သင့္သည့္ပံုစံႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ တို႔ကိုပါ တစ္ပါတည္း ဖတ္႐ႈသြားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

♦♦ Pregnancy Calculators ♦♦

        Pregnancy Calculator  ကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေလာင္းမ်ား ကိုယ္ဝန္ပတ္အလိုက္ သိသင့္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ဖတ္႐ႈသြားႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးတစ္ဦးသည္ ကိုယ္ဝန္ပတ္ ၃၈ ပတ္မွ ၄၂ ပတ္အတြင္း ေမြးဖြားတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုက႑တြင္ ကိုယ္ဝန္ပတ္ ၁ ပတ္မွစ၍ ၄၂ ပတ္အထိ ေဖာ္ျပေပးထားပါ သည္။ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ေနာက္ဆံုးရာသီလာခဲ့စဥ္ ကာလ၏ ပထမရက္ကို အသင့္ပါရွိသည့္ ျပကၡဒိန္တြင္ ေရြး ခ်ယ္႐ံုျဖင့္ လက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာကိုယ္ဝန္ပတ္ကို သိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေမြးဖြားႏိုင္ေျခရွိသည့္ရက္ (Due Date) ၊ အဆိုပါကိုယ္ဝန္ပတ္အတြင္း သေႏၶသားေလး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာပံုမ်ား၊ မိခင္၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ သတိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာပံုမ်ား၊ စာမ်ား၊ ဗြီဒီယိုမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

 

♦♦ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ♦♦

 

 

       ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၏အေၾကာင္းကို ေဆး႐ံုတစ္ခုခ်င္းစီအလုိက္ ေဆာင္းပါးသဖြယ္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးထားပါသည္။ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၏အျပင္အဆင္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံုမ်ားျဖင့္ ေ၀ေ၀ဆာဆာေဖာ္ျပေပးထားၿပီး Google Map ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ တည္ေနရာကိုပါ လမ္းၫႊန္ေပးထားပါသည္။ ျပသလိုေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ လူနာရွင္မ်ားအတြက္ အသံုး၀င္ေစမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားခြဲ၍ ေရးသားေပးထားၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားရွိလာပါက အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထပ္မံျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

♦♦ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား (ရန္ကုန္) ♦♦

 

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေဆးခန္း ထုိင္ရက္၊ အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာမ်ားအားပံုစံႏွစ္မ်ိဳးနဲ႔ ရွာေဖြႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။ ပံုစံ(၁)သည္ All Specialist Doctors Search (Basic) ျဖစ္ပါသည္။ ျပသလိုသည့္ေဆးခန္း၊ ေန႔ရက္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္ဟူ၍ သီးသန္႔မခြဲျခားဘဲ ကုသမႈခံယူလုိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ "Specialist" ဆုိသည့္အကြက္တြင္ မိမိျပသလိုေသာ ေရာဂါကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက အဆိုပါေရာဂါမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေသာ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေဆးခန္းထိုင္ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာမ်ားကို အေသးစိတ္သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

        ပံုစံ(၂)သည္ Specialist Doctors Search (Detail) ျဖစ္ၿပီး၎ပံုစံတြင္ မိမိလိုခ်င္ေသာအခ်က္ အလက္မ်ားကို အတိအက်ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ မေရြးခ်ယ္လိုသည့္ အကြက္မ်ားကိုလည္း ခ်န္ထားခဲ့ႏုိင္ပါသည္။

 

♦♦ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား ♦♦

 

        ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ား၊ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ေဒသႏၲရဌာနမ်ား၊ အခမဲ့ေဆး႐ံုေဆးခန္းမ်ား၊ မ်က္စိအထူးကုေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားကိုၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ရွာေဖြႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ အကယ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ အလုိက္ မရွာေဖြလိုပါက ၿမိဳ႕နယ္ေနရာတြင္မေရြးခ်ယ္ဘဲ မိမိတို႔သိရွိလိုေသာ အမ်ိဳးအစားကိုသာေရြးခ်ယ္ၿပီး ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

       ထို႕အျပင္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွေဆး႐ံုႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ႐ံုးခြဲမ်ား၏လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ျပသလိုေသာႏိုင္ငံအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

♦♦ အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ♦♦

 

         အေရးေပၚက်န္းမာေရးကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အေရးေပၚဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားက႑ကို ထည့္သြင္းေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အတြင္းလူနာတင္ယာဥ္ ေခၚဆိုႏိုင္ေသာေနရာမ်ား၊ (၂၄)နာရီကု ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ား၊ ေအာက္ဆီဂ်င္အခမဲ့ႏွင့္ အခေပး ငွားရမ္းႏုိင္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ေသြးလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ မိမိသိရိွလိုေသာ အမ်ိဳးအစားကိုအလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။

 

♦♦ က်န္းမာေရး A – Z ♦♦

 

 

- ေရာဂါတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

- ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

- ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခရွိသူမ်ား

- စမ္းသပ္စစ္ေဆးနည္းမ်ားႏွင့္ ကုသနည္းမ်ား

- ေနထုိင္စားေသာက္သင့္သည့္ပံုစံမ်ား

- ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

 

 

♦♦ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ♦♦

 

 

- ကိုယ္ဝန္မေဆာင္ခင္သိထားသင့္္သည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ားႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

- ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္  သတိျပဳသင့္သည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား

- ျဖစ္ပြားတတ္သည့္ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္နည္းမ်ား

 

 

 

 ♦♦ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား ♦♦

 

- အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ အသက္ႀကီးငယ္မေရြး ျဖစ္ပြား တတ္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ား

- လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

- ေနာက္ဆံုးေပၚေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္မ်ား

- အစားအေသာက္မ်ားမွ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ေပးေသာ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 

 

 

 ♦♦ သက္ႀကီးပိုင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ♦♦

 

- အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္အရြယ္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ အားျဖည့္စားေသာက္သင့္သည့္ အစားအစာမ်ား

- ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

- လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

- ေရာဂါကာကြယ္နည္းမ်ားႏွင့္ ကုသနည္းမ်ား

 

 

 

♦♦ ေဆး၀ါးမ်ား ♦♦

 

 

- ေစ်းကြက္အတြင္း အသံုးမ်ားေသာ ေဆးဝါးမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

- တြဲဖက္မေသာက္သံုးသင့္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား

 

 

 

 ♦♦ ကေလးႏွင့္ က်န္းမာေရး ♦♦

 

 

- ေမြးစမွ အသက္ ၁၂ ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည့္အရာမ်ား

- ရာသီအလိုက္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြား တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား

- အသက္အရြယ္အလိုက္ ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား

 

 

♦♦ အလွအပႏွင့္ က်န္းမာေရး ♦♦

 

 

- ဆံေကသာ က်န္းမာေရးအတြက္ လိုက္နာသင့္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား

- အသားအေရလွပေအာင္ ျပဳလုပ္နည္းမ်ား

- ေန႔စဥ္ စားသံုးေနေသာ အစားအေသာက္မ်ားမွေပးသည့္ အလွအပဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား

 

 

 

♦♦ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရး ♦♦

 

- အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အတြင္းက်က် က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား

- ရာသီအခ်ိန္အခါအလိုက္ ေရြးခ်ယ္စားေသာက္သင့္သည့္ အစားအစာမ်ား

- ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို က်န္းမာေစမည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

 

 

 

 

♦♦ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရး ♦♦

 

- အမ်ိဳးသားမ်ား သီးသန္႔သိထားသင့္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊

- စိုးရိမ္စရာမလိုသည့္ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္မ်ား

- ေရာဂါကာကြယ္နည္းမ်ား

- အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

 

 

♦♦ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ♦♦

 

 

- က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အပတ္စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းမ်ား၏ PDF ဖိုင္မ်ား

- ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ေဆာင္းပါးမ်ား

 

 

 

 

♦♦ ေရွးဦးကုသနည္းမ်ား ♦♦

 

 

- ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

- အေျခအေနပိုဆိုးမသြားေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျပဳစု နည္းမ်ား

 

 

 

 

 

♦♦ ေအာင္ျမင္စြာ၀ိတ္ေလွ်ာ့ႏုိင္သူမ်ား ♦♦

 

- က်န္းမာေရး (သို႔) အလွအပအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဝိတ္ခ်ခဲ့သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ား

- ၎တို႔၏ စိတ္အားထက္သန္ပံုမ်ား

- အခက္အခဲမ်ားကို မေလွ်ာ့ေသာဇြဲလံု႔လျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ ပံုမ်ား

- အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအၿပီးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ကို ရရွိခဲ့ပံုမ်ား

 

 

 

 

►► Dr Myanmar ႐ံုးလိပ္စာ ◄◄

အမွတ္ 96 ၊ 11 လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။  ဖုန္းနံပါတ္ - 09-455 900 006